Ontwerp Luchthavenbesluit luchthaven Gilze-Rijen

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport
De Commissie van de milieueffectrapportage publiceerde op 7 mei 2018 haar voorlopig advies. Klik hier voor het volledige rapport
Memorie van Toelichting
De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer een aanvraag ingediend voor verlening van de termijn voor het in werking treden van een nieuw Luchthavenbesluit. Klik hier voor de complete Memorie van toelichting
Concept zienswijze Stichting geencontourenovergilze.nl
De Stichting geencontourenovergilze.nl heeft een concept zienswijze voor u klaar staan. Aan de hand van deze tekst kunt u zelf uw eigen zienswijze maken. Knip en plak uw tekst.

Klik hier voor de Concept zienswijze

Uw zienswijze dient uiterlijk  6 maart binnen te zijn.
Per mail via     HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl 
Ook kunt u die per post sturen naar Ministerie van Defensie, Hoofddirectie Beleid MPC 58B, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag.

Publicatie ontwerp Luchthavenbesluit
Op dinsdag 23 januari 2018 heeft de staatssecretaris van Defensie de rapporten gepubliceerd die behoren bij het ontwerp Luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze-Rijen.

Onderstaand de gepubliceerde rapporten, u kunt deze hier downloaden.

 1. Openbare kennisgeving ontwerp Luchthavenbesluit en MER Gilze-Rijen
 2. MER Gilze-Rijen Hoofdrapport januari 2018
 3. MER Gilze-Rijen Samenvatting januari 2018
 4. Verslag bestuurlijk overleg Gilze-Rijen
 5. NLR notitie herberekening geluid Gilze-Rijen
 6. Ontwerp-luchthavenbesluit Gilze-Rijen 22 januari 2018
 7. MER Gilze-Rijen Wet natuurbescherming en beoordeling Natura 2000
 8. MER Gilze-Rijen Bijlagenrapport januari 2018
 9. NLR MER Gilze-Rijen Vlieguren boven Natura 2000
 10. Rapport TNO 2017 R10771A maatregelen rattle noise Gilze-Rijen   
 11. Vragen en antwoorden Luchthavenbesluit_Gilze_Rijen 15-1-2018

Deze rapporten zijn te groot om hier te kunnen downloaden. Onderstaand de weblink:
12  Luchtkwaliteit-en-stikstofdepositie rond militaire luchthaven Gilze-Rijen
13  Externe-veiligheidsrisico-rond-militaire-luchthaven-gilze-rijen-door-vliegverkeer
14  
Geluidbelasting rond militaire luchthaven Gilze-Rijen door vliegverkeer